Op zondag 9 september hebben we in de Zuiderkerk een prachtige intrededienst mogen houden. Dominee Peter Smilde is nu officieel aan de Protestantse Gemeente Drachten verbonden en daar zijn we blij en dankbaar voor.
Vanaf ongeveer 15.15 uur konden we de eerste gemeenteleden begroeten en dat ging zo door tot 16.00 uur, toen de kerkdienst begon. Veel mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven, waaronder de naaste familie, rond de twintig mensen uit Alphen ad Rijn en andere belangstellenden uit eerdere gemeenten van dominee Smilde. Diverse oud-predikanten van de PGD en predikanten uit omliggende gemeenten.

Om 16.00 uur begon de dienst met een woord van welkom, in het bijzonder aan dominee Peter Smilde en zijn vrouw Ymkje, de ouders van dominee Smilde, hun dochters, schoonzoon en kleinkinderen. Muzikale medewerking werd verleend door onze eigen organist dhr.Bremer en de muziekgroep onder leiding van dhr.P van der Zwan. De verbinding van dominee Peter Smilde met de PGD werd gedaan door dominee Boschma van wijk Oost. Samen hebben we een fijne en waardige dienst mogen ervaren.

Na de ontmoeting en felicitatie van dominee Peter Smilde en zijn vrouw Ymkje was het tijd voor een hapje en een drankje met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Het voelde goed om zo op deze manier bij elkaar te zijn als een maaltijdvierende gemeente en met elkaar in gesprek te zijn.

De tijd liep wel wat uit maar rond 20.30 uur vond iedereen de weg naar huis. We kunnen als gemeente en organisatie-commissie terug zien op een mooie intrededienst en een samen zijn in een prima sfeer.

Ambtsdragers
Op zondag 30 september willen we in de Zuiderkerk stil staan bij de wisseling van ambtsdragers. Als ouderling hebben zich beschikbaar gesteld: Halbe en Gea Vlietstra, Bruin Slotstraat 58. Zij zullen in deze dienst als sectieouderling worden (her)bevestigd. Meiny de Jong en Griet de Vries hebben aangegeven als rouw - en trouwouderling nog een jaar door te gaan. Marius Krikke zal worden herbevestigd als ouderling van het seniorenpastoraat, zo mogelijk zal deze bevestiging plaatsvinden in de dienst in Rispinge. Willy de Jong-Klamer heeft aangegeven met haar werkzaamheden als ouderling te stoppen. We willen haar bedanken voor de jarenlange trouwe inzet voor onze wijk.

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht over bovengenoemde gemeenteleden, zal op 30 september overgegaan worden tot (her)bevestiging.

Namens de kerkenraad van wijk Zuid,

Arie Jansen, voorzitter

 

 

Bewaren

Bewaren