Op woensdagavond 6 juni 2018 hebben we met elkaar een mooie en zeer goed bezette gemeenteavond mogen houden. Na de opening gaf Jan de Jong, voorzitter van de beroepingscommissie, een uiteenzetting over de diverse fases die deze commissie heeft doorlopen. Veel gesprekken en bijeenkomsten zijn aan deze gemeenteavond voorafgaan, om te komen tot een avond als deze. Hierna was het moment gekomen om het woord te geven aan ds. Peter Smilde; hij vertelde het een en ander over zichzelf en stelde zijn vrouw Ymkje aan de gemeente voor. Spontaan ontstond er een interactie tussen hem en de gemeenteleden en werden diverse vragen over uiteenlopende onderwerpen gesteld en beantwoord. Na de koffiepauze was het tijdstip aangebroken voor de stemming. Het doel was een 2/3 meerderheid van positieve reacties te krijgen, om ds Peter Smilde als predikant te kunnen beroepen. Op dinsdag 22 mei 2018 waren alle leden van de kerkenraad Zuid en alle leden van de Algemene kerkenraad voor 100% eensgezind in de kandidaatstelling van deze predikant. Een stemming met stembriefjes bleek vanavond een overbodige actie te worden. Op verzoek van enkele gemeenteleden werd voorgesteld om een stemming bij acclamatie te houden, omdat daar aan diverse tafels aanleiding voor was. Het resultaat was positief wat werd ondersteund door een instemmend applaus van een ruime 2/3 meerderheid van de aanwezige gemeenteleden. Het gevolg hiervan was dat ds. Peter Smilde en zijn vrouw Ymkje weer binnen mochten komen, wat opnieuw gepaard ging met een spontaan applaus. Ds. Peter Smilde reageerde met de woorden: “Ik ben heel blij met deze uitslag”. De avond werd afgesloten door Tineke Bosma met een toepasselijk gebed. We kunnen terugzien op een geslaagde betrokken gemeentevergadering, met een opkomst van ongeveer 135 gemeenteleden, waar we dankbaar voor zijn.

Beroep ds. Peter Smilde
Na de gemeenteavond heeft ds. Peter Smilde op 10 juni 2018 laten weten het beroep naar wijk Zuid te hebben aangenomen, waar we als kerkenraad, beroepingscommissie en gemeenteleden van onze wijk blij en dankbaar voor zijn. Na een vacature van ruim een jaar hebben we weer een predikant in ons midden. Vooral op het gebied van het pastoraat, waar in onze wijk veel zorg nodig is, geeft dat nieuwe mogelijkheden. Ook voor onze kerkelijk werker Tineke Bosma is deze beslissing zeer welkom. Zij heeft veel werk verzet en zal ongetwijfeld blij zijn met de versterking van een predikant om zo taken te kunnen verdelen en energie te krijgen van deze nieuwe samenwerking. Daarbij speelt natuurlijk ook een rol hoe de nieuwe organisatie er straks in de gehele Protestantse Gemeente Drachten uit gaat zien. Belangrijke beslissingen zullen de komende tijd moeten worden genomen, waarbij we het vertrouwen mogen hebben dat deze predikant een toegevoegde waarde zal hebben in dit complexe proces.

Namens de kerkenraad van wijk Zuid

Arie Jansen, voorzitter

 

 

Bewaren

Bewaren