Welkom in de Zuiderkerk!

Graag uw belangstelling melden bij de scriba: Jan Jacobi (ook voor informatie).

Graag uw belangstelling melden bij de scriba: Jan Jacobi (ook voor informatie).

De sectie-coördinator is in de regel geen ambtsdrager.

Zijn/haar taak is:

1. Samen met de sectieouderlingen en diakenen leiding geven aan het sectieberaad en het organiseren van ontmoetingsavonden.

2. Het bijhouden van alle mutaties (in de toegewezen sectie) die door het kerkelijk bureau middels het LRP systeem worden aangedragen en de contactpersonen hierover informeren.

In verband met de jaarlijkse activiteiten wordt van de sectiecoordinator verwacht dat hij of zij een aantal malen de kerkenraadsvergadering bijwoont. Dit zijn m.n. de eerste vergadering van het seizoen, de vergadering in januari en de slotvergadering van het seizoen.

De belangrijkste taak van de sectiecoördinator is om van de contactpersonen een enthousiast en gemotiveerd team te maken. Op de vergadering van de sectieberaden zijn ook de predikant en de ouderlingen en diakenen van betreffende secties uitgenodigd om adviezen te geven, toerusting te verzorgen etc.

 

Aanvullende informatie over de coördinatorenraad vindt u hier.


Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

We zijn nog op zoek naar contactpersonen.

De functie van contactpersoon bestaat uit het onderhouden van onderlinge contacten, het signaleren van behoeften, het tonen van belangstelling op momenten van speciale gebeurtenissen. Daar mee geeft zij inhoud aan de gemeentelijke doelstelling "luisteren". Meer informatie vindt u hier.

Graag uw belangstelling melden bij de scriba: Jan Jacobi (ook voor informatie).

De diakenen zijn onderdeel van de kerkenraad en bestaat uit sectiediakenen en een diaken ZWO. Diaconale activiteiten worden gemeld in de kerkenraad en eventueel uitgewerkt in werkgroepen.

De diaconie is organisatorisch betrokken c.q. aanspreekpunt bij het zgn. werkverband, Paasgroet, Kerstgroet, Fairtrade, actie Present, inkomensondersteuning en het Inloophuis. Samenwerking met wijk Oost wordt indien mogelijk gezocht.

De wijkdiaconie is vertegenwoordigd in het CDD middels de voorzitter en scriba van de diaconie.

De diakenen participeren in het rooster voor bankendienst (collecteren) en verwelkoming kerkgangers. Ook doen ze bij de kerkdiensten de afkondigingen. Gemeenteleden kunnen worden gevraagd mee te helpen collecteren, eventueel ook aan bankendienst mee te doen. Bij de viering van het Heilig Avondmaal hebben sommige diakenen een speciale taak.

De sectiediaken woont de vergaderingen van het sectieberaad bij en helpt bij de organisatie van de ontmoetingsbijeenkomsten en actie kerkbalans.

Neem bij interesse contact op met mevr. J. Jagersma.

Template by JoomlaShine